Biznesowe

Akademia dla personelu

Lorem ipsumBudowanie silnej pozycji Apteki na rynku wymaga korzystania z różnorodnych narzędzi podnoszących atrakcyjność Apteki w oczach Klientów oraz wzmacniania więzi Klienta i jego lojalności. Wraz z rosnącą konkurencyjnością coraz ważniejszym elementem osiągnięcia sukcesu jest wypracowanie profesjonalnej obsługi Klienta oraz umiejętność efektywnej sprzedaży.

• PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA APTEKI
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Poznanie i umiejętność praktycznego zastosowania najważniejszych zasad profesjonalnej obsługi Klienta
 • Zdolność właściwego odczytywania potrzeb klienta
 • Biegłość w budowaniu relacji z Klientem, wpływająca na jego zadowolenie z usług
 • Zręczność stosowania asertywnych technik radzenia sobie z zastrzeżeniami i krytyką ze strony Klientów
 • Znajomość profesjonalnych technik postępowania w przypadku reklamacji
 • Praktyka w przeciwdziałaniu negatywnym emocjom w kontaktach z Klientami
Program szkolenia:
 • Psychologiczne aspekty komunikowania się
 • Analiza potrzeb klienta apteki
 • Zasady profesjonalnej obsługi Klienta Apteki
 • Najczęstsze błędy w obsłudze i sposoby ich eliminowania
 • Obsługa tzw. „trudnego” Klienta
 • Modele zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • Formułowanie asertywnych komunikatów, czyli jak porozumiewać się bez naruszania „terytorium” innych ludzi
 • Korzyści z reklamacji. Jak zadbać o dalsze relacje z Klientem?
 • Jak rozmawiać z Klientem o konkurencji
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych
• APTEKARZ JAKO KONSULTANT I DORADCA – TECHNIKI AKTYWNEJ SPRZEDAŻY
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Poznanie i umiejętność praktycznego zastosowania technik sprzedaży
 • Znajomość typów Klientów Apteki
 • Umiejętność rozpoznawania rzeczywistych (często ukrytych) potrzeb i wartości Klienta
 • Biegłość w dostosowaniu argumentacji do typu Klienta
 • Praktyka w posługiwaniu się językiem korzyści w rozmowie z Klientem
 • Umiejętność właściwego pokierowania rozmową z Klientem
Program szkolenia:
 • Wpływ farmaceuty na decyzje zakupowe Klienta
 • Rola komunikacji z Klientem w procesie sprzedaży
 • Definiowanie rzeczywistych potrzeb Klienta – techniki aktywnego słuchania
 • Typologia Klientów w Aptece
 • Prezentacja asortymentu językiem korzyści
 • Zasady skutecznej sprzedaży wiązanej
 • Główne etapy skutecznej sprzedaży
 • Właściwa prezentacja ceny
 • Instrumenty promocyjnego wspierania sprzedaży
 • Techniki sprzedaży a opieka farmaceutyczna
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych

Akademia zarządzania personelem aptecznym

Lorem ipsumDobrze zmotywowany i świadomy swoich funkcji zespół to największy majątek Apteki. Aby jednak zespół sprawnie funkcjonował potrzebny jest Lider, potrafiący właściwie poprowadzić swoich pracowników. Każdy właściciel czy kierownik Apteki powinien umiejętnie dobierać pracowników wpływać na ich automotywację a także rozwiązywać konflikty i łagodzić napięcia.

• ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W APTECE
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Diagnoza własnych postaw menedżerskich
 • Umiejętność dostosowania odpowiedniego stylu zarządzania do dojrzałości Pracownika
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się z personelem apteki
 • Praktyczna znajomość różnorodnych technik motywacji
 • Znajomość głównych potrzeb, które sterują zachowaniem ludzi
 • Umiejętność formułowania celów dla pracowników
Program szkolenia:
 • Style zarządzania i diagnoza własnej postawy menedżerskiej
 • Skuteczne komunikowanie się z personelem apteki
 • Praktyka zarządzania zespołem – co i kiedy robić aby zespół dobrze pracował?
 • Najważniejsze zasady motywowania pracowników
 • Indywidualne style motywacji
 • Blokady motywacyjne
 • Skuteczne wyznaczanie celów zespołu i ich integracja z celami indywidualnymi pracowników
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych
• REKRUTACJA PRACOWNIKÓW, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W ZESPOLE I OCENA PRACOWNIKA    APTEKI
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Znajomość zasad profesjonalnego przygotowania ogłoszenia rekrutacyjnego oraz efektywnych kanałów poszukiwania pracowników
 • Biegłość w analizowaniu nadesłanych dokumentów aplikacyjnych
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia rzetelnej i trafnej rozmowy rekrutacyjnej
 • Wyćwiczenie najskuteczniejszych metody unikania i rozwiązywania konfliktów w zespole
 • Znajomość najważniejszych zasad właściwej oceny pracownika
Program szkolenia:
 • Rola i sposób budowania ogłoszeń rekrutacyjnych oraz kanały dotarcia do kandydatów
 • Analiza dokumentów aplikacyjnych (cv, listy motywacyjne, kwestionariusze osobowe)
 • Najważniejsze zasady obowiązujące podczas prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej
 • Doskonalenie komunikacji w zespole (metody unikania barier komunikacyjnych)
 • Metody twórczego rozwiązywania konfliktów pojawiających się w zespole
 • Prowadzenie rozmów oceniających z pracownikami. Zasady przekazywania informacji
 • Budowanie pozytywnych relacji w zespole pracowniczym
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych
• EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ i PRACOWNIKAMI W CZASIE
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Znajomość najważniejszych zasad efektywnego planowania i organizacji pracy
 • Praktyczna wiedza stosowania narzędzi wspomagających zarządzanie czasem
 • Biegłość w rozpoznawaniu tzw. „zjadaczy czasu” i umiejętność walki z nimi
 • Znajomość zasad delegowania zadań pracownikom
 • Umiejętność opracowania indywidualnej metody wdrażania nabytych umiejętności w codziennej pracy
Program szkolenia:
 • Analiza wykorzystania czasu pracy
 • Identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu czasem swoim i pracowników
 • Zarządzanie przez cele
 • Reguły skutecznego planowania pracy
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie czasem
 • Elementy komunikacji i asertywności istotne w zarządzaniu czasem
 • Walka z najbardziej uciążliwymi tzw. „zjadaczami czasu”
 • Zasady delegowania zadań i uprawnień
 • Trudności w delegowaniu zadań i metody ich przezwyciężania
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych

Akademia strategicznego zarządzania apteką

Lorem ipsumFirmy upadają nie dlatego, że ponoszą straty. Bankrutują, bo nie mają jasno określonego celu, opracowanej strategii działania. Jednak nawet najlepiej przemyślany plan nie wystarczy. Trzeba jeszcze posiadać odpowiednie narzędzia do realizacji zamierzonych zadań. Akademia Strategicznego Zarządzania Apteką ma na celu nie tylko zarysowanie. Akademia Strategicznego Zarządzania Apteką ma na celu nie tylko zarysowanie strategii Apteki, jaką powinna ona przyjąć, ale przede wszystkim na dostarczeniu wiedzy i umiejętności niezbędnych właścicielom Aptek do sprawnego zarządzania Apteką, by była ona konkurencyjna i przynosiła większe zyski.

• MERCHANDISING – „CICHY” SPRZEDAWCA W APTECE
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Praktyczna umiejętność zastosowania reguł klasyki merchandising’u
 • Zdolność wykorzystania ekspozycji i półki z towarem do wpływania na decyzje zakupowe Klientów
 • Znajomość zasad przyciągania Klienta do Apteki za pomocą merchandising’u promocyjnego produktów z ceną umowną
 • Biegłość w twórczym podejściu do materiałów ekspozycyjnych
 • Znajomość najczęstszych błędów popełnianych przez apteki
Program szkolenia:
 • Znaczenie merchandisingu
 • Narzędzia merchandising’owe
 • Zasady zachowań klientów
 • Techniki ekspozycji produktów na półce w aptece
 • Zarządzanie kategorią
 • Ekspozycja promocyjna produktów z ceną umowną
 • Właściwa komunikacja cenowa
 • Aranżacja okien wystawowych
 • Najczęściej popełniane błędy w merchandising’u
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych
• STRATEGIA ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM I CENĄ W APTECE
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Umiejętność budowania przywiązania i lojalności Klienta do Apteki
 • Praktyczna wiedza pozwalająca na zwiększenie zysku Apteki poprzez odpowiednie zarządzanie magazynem i ceną
 • Znajomość zasad wyboru strategii cenowej preparatów z ceną umowną przy uwzględnieniu zmian zachodzących w otoczeniu Apteki
 • Umiejętność zarządzania cenami w relacjach z różnymi grupami Klientów
 • Znajomość zasad zarządzania promocjami na preparaty z ceną umowną w Aptece
Program szkolenia:
 • Określanie grupy odbiorców docelowych, określanie ich potrzeb
 • Budowanie lojalności Klienta i metody zapobiegania odchodzeniu Klientów do konkurencji
 • Rodzaje strategii cenowej
 • Przykłady błędów w strategii cen – dlaczego cena nie zawsze jest najważniejsza?
 • Narzędzia wykorzystywane przy zarządzaniu ceną w Aptece
 • Efektywne komunikowanie oferty cenowej
 • Zarządzanie magazynem w Aptece
 • Zasady racjonalnego uwalniania kapitału
 • Pomiar skuteczności zastosowania poszczególnych strategii cenowych i magazynowych
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych
• MS EXCEL – Poziom podstawowy i średniozaawansowany
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
 • Praktyczne umiejętności posługiwania się najczęściej używanymi w codziennej pracy funkcjonalnościami MS Excel
 • Szybsze i łatwiejsze wykonywanie zadań związanych z analizą danych, obliczeniami.
 • Szkolenie opiera się o przykłady zaczerpnięte z codziennej pracy apteki
Program szkolenia na poziomie podstawowym:
 • Arkusz
 • Komórki, wiersze, kolumny
 • Formatowanie danych
 • Formuły i funkcje
 • Tabele
Program szkolenia na poziomie średniozaawansowanym:
 • Analiza danych: filtrowanie, sortowanie, formatowanie warunkowe
 • Funkcje m.in.: =JEŻELI, =LICZ.JEŻELI, =SUMA.JEŻELI, =WYSZUKAJ.PIONOWO, =JEŻELI.BŁĄD
 • Funkcjonalności ułatwiające pracę: klawisze skrótów, inspekcja formuł, automatyczne przeliczanie, dostosowanie pasków narzędziowych
 • Warsztaty: Najczęstsze problemy z Exelem.
Proponowany czas trwania szkolenia: 8 godzin zajęć warsztatowych

SZKOLENIA OTWARTE - INFORMACJE

Szkolenia dla wszystkich farmaceutów, na które można zapisywać się indywidualnie, wybierając interesujące szkolenie z harmonogramu. Szkolenia otwarte prowadzone przez Aptekarską Szkołę Zarządzania kładą nacisk na praktyczność przekazywanej wiedzy. Prowadzone są w małych grupach, w formie warsztatów angażujących wszystkich uczestników szkolenia.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE - INFORMACJE

Programy szkoleń dedykowanych dopasowanych do specyfiki działalności i do potrzeb pracowników oraz możliwości Apteki. Do każdego szkolenia podchodzimy indywidualnie, „szyjąc na miarę” program oraz optymalnie dobierając czas trwania i miejsce jego realizacji.

Newsletter

Chcesz otrzymywać na bieżąco informacje o szkoleniach? Zapisz się do newsletter`a!

Kontakt

Aptekarska Szkoła Zarządzania

ul. Szosa Bydgoska 58

87-100 Toruń

Wyślij e-mail

 

Wspópracujemy z: